Agricultural Department Archiveमहात्मा गांधी रोजगार हमी योजना अंतर्गत फळबाग लागवड योजना

या योजने अंतर्गत वेगवेगळ्या फळपिकांचे अंदाजपत्रके (Estimates) डाऊनलोड करण्यासाठीभाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना

या योजने अंतर्गत वेगवेगळ्या फळपिकांचे अंदाजपत्रके (Estimates) डाऊनलोड करण्यासाठी

महा डीबीटी अंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण अभियान / कृषि यांत्रिकीकरण अभियान

या योजने अंतर्गत वेगवेगळ्या यंत्रांचे अनुदान, निवड झाल्यानंतर अपलोड करावयाची कागदपत्रे, मोका तपासणी प्रपत्र, डाऊनलोड करण्यासाठी
महा डीबीटी अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना 

या योजने अंतर्गत ठिबक, तुषार अनुदान, निवड झाल्यानंतर अपलोड करावयाची कागदपत्रे, मोका तपासणी प्रपत्र, डाऊनलोड करण्यासाठी

महा डीबीटी अंतर्गत - कांदाचाळ (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY) 

या योजने अंतर्गत कांदा चाळ अनुदान, निवड झाल्यानंतर अपलोड करावयाची कागदपत्रे, Estimate, Project Report, Design, मोका तपासणी प्रपत्र, डाऊनलोड करण्यासाठी
या वेबसाइट वरती काम करणे सुरू आहेBlogger द्वारे प्रायोजित.